Pancrase - 2008 Neo-Blood Tournament Eliminations

Evento Principal / Toshihiro Taguchi vs Yuki Yashima
11-12-0 (vitória - derrota - empate)
vitória
1-3-1 (vitória - derrota - empate)
derrota
Luta
Lutas
28
vitória
vs
derrota
27
vitória
vs
derrota
26
vitória
vs
derrota
25
vitória
vs
derrota
24
vitória
vs
derrota
23
vitória
vs
derrota
22
vitória
vs
derrota
21
vitória
vs
derrota
20
vitória
vs
derrota
19
vitória
vs
derrota
18
vitória
vs
derrota
17
vitória
vs
derrota
16
vitória
vs
derrota
15
vitória
vs
derrota
14
vitória
vs
derrota
13
vitória
vs
derrota
12
vitória
vs
derrota
11
vitória
vs
derrota
10
vitória
vs
derrota
9
vitória
vs
derrota
8
vitória
vs
derrota
7
vitória
vs
derrota
6
vitória
vs
derrota
5
vitória
vs
derrota
4
vitória
vs
derrota
3
vitória
vs
derrota
2
vitória
vs
derrota
1
vitória
vs
derrota