Shooto - Border: Season 4 - Second

Evento Principal / Kazuhiro Ito vs Teruto Ishihara
6-13-3 (vitória - derrota - empate)
empate
11-9-3 (vitória - derrota - empate)
empate
Luta
Lutas
9
vitória
vs
derrota
8
vitória
vs
derrota
7
vitória
vs
derrota
6
vitória
vs
derrota
5
vitória
vs
derrota
4
vitória
vs
derrota
3
vitória
vs
derrota
2
vitória
vs
derrota
1
vitória
vs
derrota