Shooto - The Rookie Tournament 2013 Final

Evento Principal / Yoshihiro Koyama vs Yusuke Kasuya
20-12-2 (vitória - derrota - empate)
empate
11-7-2 (vitória - derrota - empate)
empate
Luta
Lutas
8
vitória
vs
derrota
7
vitória
vs
derrota
6
vitória
vs
derrota
5
vitória
vs
derrota
4
vitória
vs
derrota
3
vitória
vs
derrota
2
vitória
vs
derrota
1
vitória
vs
derrota